Privacybeleid - TrapXpress Traprenovatie
logo trapxpress

PRIVACYBELEID

TrapXpress is een bedrijf wat trappen renoveert. Via onze websites bieden wij de mogelijkheid aan een afspraak te plannen voor meer informatie over traprenovatie en bij het verlenen van de opdracht deze uit te voeren. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

INFORMATIE AANVRAGEN
U kunt op onze website informatie aanvragen over TrapXpress en de verschillende mogelijkheden in het renoveren van een trap. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. In dit formulier vragen wij om uw naam, postcode, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Door het invullen van uw postcode kunnen wij uw aanvraag beter sorteren en clusteren op de juiste regio.

Nadat u uw aanvraag verstuurd heeft ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Hierna nemen wij telefonisch contact met u op om u het best van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens zullen hierna niet meer gebruikt worden voor andere doeleinden. Na het invullen van dit contactformulier zullen uw gegevens uiterlijk 12 maanden na de aanvraag verwijdert worden.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 038 – 375 80 80 (Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@trapxpress.nl
Post: TrapXpress B.V. Rietveldstraat 22, 8013 RW, Zwolle

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van de informatieaanvraag op onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle gegevens, maar alleen de gegevens die nodig zijn om u te kunnen informeren of om de opdracht uit te voeren.

PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

naam
bedrijfsgegevens
e-mailadres
geboortedatum
gegevens over uw huidige situatie omtrent de trap
geslacht
type woning huur of koop
leeftijd van de woning
NAW-gegevens
samenstelling huishouden
telefoonnummer

DOELEINDEN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

om u de mogelijkheid te bieden u te laten informeren omtrent traprenovatie.
om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
om u feedback over TrapXpress of uw reactie op een klacht te verwerken en contact te kunnen opnemen.
om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw situatie
om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
om onze websites te verbeteren.
om de klanttevredenheid te onderzoeken

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de factuur of andere informatie bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookiebeleid.

BEVEILIGEN EN BEWAREN
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Als u de gegevens die wij hebben in wil zien en te wijzingen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van TrapXpress via de volgende gegevens:
Telefonisch: 038 – 375 80 80 (Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@trapxpress.nl
Post: TrapXpress B.V. Rietveldstraat 22, 8013 RW, Zwolle

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.